How to Setup XenServer 7 to enable Auto-Start Virtual Machines

First enable auto-start on XenServer:
# xe pool-list
uuid ( RO) : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Copy UUID and use command:
# xe pool-param-set uuid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX other-config:auto_poweron=true


Next find VM to enable auto-start:

# xe vm-list
uuid ( RO) : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
name-label ( RW): Control domain on host: XenSever
power-state ( RO): running
 
uuid ( RO) : AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA
name-label ( RW): VM_no_1
power-state ( RO): running
 
uuid ( RO) : BBBBBBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBBBBBBBBBB
name-label ( RW): VM_no_2
power-state ( RO): running

To enable auto-start for VM_no_1 copy it’s UUID and use paste to command:
# xe vm-param-set uuid=AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA other-config:auto_poweron=true

Finally you can modify the auto-start order and delays in XenCenter.